1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De Troef vzw (Beyntellus 8, 2360 Oud-Turnhout, KBO nr. 0469.045.082) (hierna “De Troef”) bepaalt de middelen en de doeleinden (finaliteit) van de verwerking van (persoons)gegevens die geregistreerd en gebruikt worden door de website en applicaties van De Troef en is als dusdanig de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

2. RECHTSGROND

Voor zover de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten met De Troef of een overeenkomst wenst te sluiten met De Troef, erkent en aanvaardt de gebruiker dat de verwerking van zijn persoonsgegevens, noodzakelijk is in het kader van het sluiten en/of uitvoeren van dergelijke overeenkomst. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De gebruiker is zich evenwel bewust dat hij zijn persoonsgegevens dient te verstrekken aan Strijkatelier Den Aas voor het gebruik van de website en applicaties van De Troef en dat hij geen toegang zal krijgen tot deze website en applicaties indien deze gegevens niet worden verstrekt.

3. VERZAMELDE (PERSOONS)GEGEVENS

De Troef registreert de gegevens die gebruikers haar meedelen. De (persoons)gegevens die worden verzameld zijn:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer).
 • Gegevens over het verrichte vrijwilligerswerk: omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen, registratie en opmaak nominatieve lijst kostenvergoedingen.
 • Handtekening.
 • Kopie verblijfstitel of –document of bewijs van recht op materiële opvang.
 • Gegevens met betrekking tot uitkeringsgerechtigdheid.

Wijziging persoonsgegevens
De gebruiker (vrijwilliger) wordt geacht elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk door te geven aan De Troef.

Minderjarigen
De Troef verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

4. DOEL VAN DE VERWERKING

De Troef zal de meegedeelde (persoons)gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van toegang tot de website en applicaties van De Troef en identificatie van personen ter bewaking van het correct gebruik van de website en applicaties in overeenstemming met de kwalificatie van de betrokken persoon.
 • Het treffen van maatregelen ter verificatie van de (persoons)gegevens bij aanmelding op een website of webapplicatie van De Troef, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens.
 • Het naleven van de wettelijke verplichtingen rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen en het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid.
 • Het plannen van vrijwilligersactiviteiten, het contacteren van vrijwilligers en in dat kader communiceren met vrijwilligers (gerechtvaardigd belang).
 • Het uitvoeren van overeenkomsten zodat gebruikers kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Troef (uitvoering overeenkomst).
 • Om de gebruikers op de hoogte te houden van nieuwigheden over Strijkatelier Den Aas of een met haar verbonden onderneming en voor andere informatie die relevant is voor de gebruiker (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten).
 • Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers, alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (toestemming betrokkene).
 • Het beheer van elektronische betalingen en fraudebestrijding.
 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang). De persoonsgegevens worden hiervoor steeds gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

5. NIEUWSBRIEF

De Troef registreert het (de) e-mailadres(sen) dat (die) de gebruiker meedeelt. Na voorafgaand akkoord van de gebruiker kan De Troef de gebruiker nieuwsbrieven sturen. De gebruiker kan echter steeds aangeven dat hij dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. De toelating om dergelijke berichten te sturen, wordt uitdrukkelijk gevraagd wanneer de gebruiker zijn e-mailadres voor de eerste keer dient mee te delen. Bovendien bevat elk e-mailbericht ook de mogelijkheid om zijn recht op verzet uit te oefenen. Indien er verscheidene e-mailadressen geregistreerd zijn, kan het nodig zijn om dit recht van verzet voor elk van die adressen uit te oefenen.

6. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Aan De Troef verbonden en/of geassocieerde ondernemingen
De meegedeelde (persoons)gegevens kunnen worden overgemaakt aan een met Strijkatelier Den Aas verbonden onderneming of aan derden voor het uitvoeren en afwikkelen van enige overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van wettig belang. In dat geval verlangt De Troef van deze ondernemingen dat ze deze privacyverklaring volgen.

6.2 Leveranciers
Om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden en de in punt 3 beschreven doeleinden te realiseren, kan De Troef beroep doen op dienstverleners die hierbij persoonsgegevens verwerken. De nodige maatregelen worden genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens van gebruikers door deze dienstverleners (verwerkers) conform deze privacyverklaring worden verwerkt. Met elk van deze dienstverleners sluit Strijkatelier Den Aas een verwerkersovereenkomst af om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens van gebruikers te waarborgen.

De Troef maakt gebruik van dienstverleners voor volgende taken:

 • Het verzorgen van de website van De Troef.
 • Het verzekeren van vrijwilligers.
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het opvolgen van de boekhouding en betalingen voor kostenvergoedingen.

6.3 Internationale doorgifte
De meegedeelde (persoons)gegevens worden niet meegedeeld aan en niet verwerkt door partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. BEWAARTERMIJN

De Troef houdt de (persoons)gegevens van gebruikers bij tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk. Deze (persoons)gegevens kunnen langer bijgehouden worden door De Troef wanneer een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt of wanneer de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door De Troef dit rechtvaardigt. In dergelijk geval, wordt de gebruiker in die context correct geïnformeerd.

8. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

8.1 De gebruiker heeft een inzage- en rectificatierecht inzake de op hem betrekking hebbende (persoons)gegevens die verwerkt worden in de bestanden en applicaties van Strijkatelier Den Aas. Wanneer de gebruiker zijn rectificatierecht uitoefent, kan hij vragen aan Strijkatelier Den Aas om zijn persoonsgegevens niet langer te gebruiken gedurende de periode die noodzakelijk is om de juistheid te controleren. Op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker, zal Strijkatelier Den Aas al zijn persoonsgegevens integraal wissen, behoudens wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hierboven vermelde overeenkomst of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer Strijkatelier Den Aas de persoonsgegevens van de gebruiker zou wissen en de gebruiker niet wil dat zijn persoonsgegevens integraal worden gewist, kan hij Strijkatelier Den Aas verzoeken om zijn persoonsgegevens bij te houden, maar niet verder te verwerken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

8.2 De gebruiker heeft recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

8.3 De gebruiker kan zijn persoonsgegevens die hij Strijkatelier Den Aas heeft verstrekt en die Strijkatelier Den Aas geautomatiseerd verwerkt, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat de gebruiker deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat Strijkatelier Den Aas deze, op vraag van de gebruiker en indien dit technisch mogelijk is, kan overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.4 De gebruiker kan voormelde rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met Strijkatelier Den Aas. Dit kan via een gedateerde en ondertekende brief aan De Troef, Beyntellus 8, 2360 Oud-Turnhout, België, t.a.v. Luc Ruts, door een e-mail te sturen naar info@destinus.be of via de contactpagina op de website www.detinus.be, telkens met een kopie van zijn identiteitskaart (voor identificatiedoeleinden). Wij raden aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

8.5 Indien de gebruiker klachten zou hebben i.v.m. het privacybeleid van De Troef, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

8.6 Strijkatelier Den Aas heeft alle nodige juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd gebruik van de (persoons)gegevens te vermijden. Strijkatelier Den Aas kan in geen geval aansprakelijk zijn voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op de informaticasystemen zal Strijkatelier Den Aas onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

9. WIJZIGINGEN

De Troef kan de bepalingen van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website en applicaties te plaatsen. Strijkatelier Den Aas brengt de gebruiker binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele wijziging. Strijkatelier Den Aas raadt de gebruiker aan de bepalingen van deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop Strijkatelier Den Aas zijn persoonsgegevens gebruikt.

10. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTER

Deze privacyverklaring wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij elk geschil met betrekking tot het privacybeleid wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent het privacybeleid uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

11. CONTACT

Voor alle vragen, klachten of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker ons bereiken via de volgende kanalen:

Per brief: Destinus, Beyntellus 8, 2360 Oud-Turnhout, België, t.a.v. Luc Ruts;
Via e-mail: info@destinus.be

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

1. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor zover Strijkatelier Den Aas met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerken wij die conform de bepalingen van ons privacybeleid.

2. WAAROM GEBRUIKT DE TROEF COOKIES?

Strijkatelier Den Aas maakt in het bijzonder gebruik van cookies om:

 1. De kwaliteit en functionaliteiten van de website te verbeteren.
 2. Te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten.
 3. De Troef gebruikt geen advertising cookies op deze website.

3. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DE TROEF?

3.1 Functionele cookies
Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website, en kunnen aldus geplaatst worden zonder uw toestemming.

3.2 Statistische cookies
Strijkatelier Den Aas gebruikt analytische cookies van derden (bv. Google Analytics) om te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen.

4. BEWAARTERMIJN

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de website worden aangewend.

5. HOE KAN U COOKIES WEIGEREN EN VERWIJDEREN?

Via uw computerinstellingen kunt u het gebruik van cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de hulpfunctie van uw browser. Zowel het vooraf weigeren van cookies als het verwijderen van reeds geïnstalleerde cookies is mogelijk. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Meer informatie over het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser: